Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Микаела 93” ЕООД, наричано по-долу ‘’Michaelakids”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Микаела 93” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204613091, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Света троица, имейл адрес: michaelakids.bg@gmail.com, телефон: 0888 775 820

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Мichaelakids ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от " Мichaelakids ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и ” Мichaelakids“

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Мichaelakids договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - https://michaelakids.bg/ и всички негови подстраници.

Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правно значима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “ Мichaelakids ” стоки.

 

 

ПОРЪЧКА

Чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Мichaelakids ”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Мichaelakids ”.

(2) При липса на наличност от дадена стока „Мichaelakids“ си запазва правото да откаже поръчката.

(3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Мichaelakids ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

Чл. 3. “ Мichaelakids ” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(1) “ Мichaelakids ” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Мichaelakids ”

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ Мichaelakids ”.

 

ЦЕНИ

Чл. 4. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „Мichaelakids ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(1) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

Чл. 5.  „Мichaelakids ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл. 6.  (1) „Мichaelakids ” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Мichaelakids ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(1) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока. Два различни промо кода, не могат да бъдат използвани в една и съща поръчка с натрупване на отстъпката.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.

(1) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл. 10.  „Мichaelakids“ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Мichaelakids ”.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11.  (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(1) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Мichaelakids ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(2) „Мichaelakids“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(3) За упражняване правото на отказ „Мichaelakids“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Мichaelakids“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Мichaelakids ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6) „Мichaelakids“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Мichaelakids ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) Когато във връзка с изпълнението по договора „Мichaelakids“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Мichaelakids“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

Чл. 12.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

Чл. 13.  „Мichaelakids ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, по банкова сметка посочена от Потребителя.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 14.  (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Чл. 15. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

Чл. 16. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

Чл. 17. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(1) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Мichaelakids“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

Чл. 18.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(1) Рекламацията се подава устно на посочения от „Мichaelakids“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ Мichaelakids“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 19. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(1) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(2) Ако “ Мichaelakids“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 20. (1) „Мichaelakids“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(1) Когато „Мichaelakids“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл. 21. (1) Мichaelakids „“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(1) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл. 22.  (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума по банкова сметка посочена от Потребителят;

2. намаляване на цената.

(1) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(2) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 23.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Мichaelakids ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Мichaelakids ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Мichaelakids ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(1) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „”Мichaelakids, „Мichaelakids ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(2) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Мichaelakids ”.

 

Чл. 24.  (1) „Мichaelakids ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(1) „Мichaelakids ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Мichaelakids ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25.  „Мichaelakids ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 26. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Мichaelakids ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 27. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 28. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 29. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) „Мichaelakids ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(1) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Мichaelakids ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(2) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.

При поръчка над 49лв. доставката е за сметка на Мichaelakids . 

Преди изпращане на поръчаната стока, „Мichaelakids ” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 „Мichaelakids“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Мichaelakids ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

„Мichaelakids ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

„Мichaelakids ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

„Мichaelakids ” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Мichaelakids ”.

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

 

„Мichaelakids ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Мichaelakids „” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“ Мichaelakids ” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Мichaelakids ”, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Мichaelakids ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „Мichaelakids“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Мichaelakids ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Мichaelakids ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Мichaelakids ”.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Мichaelakids ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

ЦЕЛИ

„Мichaelakids ” събира и използва информацията за целите на:

 

▪ директен маркетинг;

▪ изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

 

„Мichaelakids ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „Мichaelakids ” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира ______

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

● Достъп до собствените си лични данни;

● Коригиране (ако данните са неточни);

● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

● Преносимост на личните данни между отделните администратори;

● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

● Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

● възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

● 

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

● Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

● Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

● Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

● Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

● Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

o Псевдонимизация;

o Криптиране;

o Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

o Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

o Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и